Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
a) Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, ve svém znění tvoří obsah kupní smlouvy resp. je její nedílnou součástí.
b) Není-li mezi stranami sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zboží výslovně uvedené v objednávce.

3. Místo plnění
Místem plnění je sklad prodávajícího.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.
b) Prodávající může žádat kupujícího o autorizaci objednávky, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, lze ji považovat za neplatnou.

5. Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na našich www stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen. Kupní cena bude považována za zaplacenou po zaplacení dobírkou, případně uhrazením v hotovosti.
K ceně zboží bude připočítáno poštovné 150,- Kč. Balné je zdarma.

6. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat do 7 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
V případě, že objednané zboží nebude na skladě, platí předpokládaný termín dodání uvedený v ceníku. Jestliže však bude před aktuální objednávkou ve frontě předchozí zakázka, bude dodací lhůta prodloužena, o čemž bude kupující vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

7. Poštovné
Poštovné činí 150,- Kč pro doporučený balík. Balné je zdarma. Daňový doklad je přiložen v balíku.

8. Záruka
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, viz Reklamace.

Platné od 1.25. května 2015

Používá se opensource systém OpenCart
Modrá liška © 2017